co mi się należy od państwa

Co mi się należy od Państwa? Część 2. Dobry start 300 zł dla ucznia.

co mi się należy od państwa

Co mi się należy od Państwa? Część 2. Dobry start 300 zł dla ucznia.

To jest kolejna część artykułu dotyczącego świadczeń socjalnych w Polsce. 

Jeśli chcesz możesz szybko przejść do kolejnych części klikając poniżej.

DOBRY START- 300 zł dla ucznia

1
Komu przysługuje?
 1. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko,
 2. Osobom uczącym się – raz w roku.

 

2
Komu nie przysługuje?
 1. Jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

 2. Na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego,

 3. Dzieciom uczęszczającym do przedszkola i zerówek

3
Jaka kwota?

300 zł raz w roku

4
Na co mogę przeznaczyć kwotę 300 zł?

Jest to dofinansowanie na szkolną wyprawkę.

5
Jakie są kryteria przyznania świadczenia?
 1. uczące się dziecko do 20 roku życia w rodzinie. ( a także w przypadku ukończenia przez dziecko 20 r.ż. przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20 r.ż.). 
 2. uczące się dziecko do 24 r.ż. legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności ( a także w przypadku ukończenia przez dziecko 24 r.ż. przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 24 r.ż.
 3. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.
6
Czy świadczenie uzależnione jest od dochodu?

Nie, świadczenie jest przyznawane bez względu na dochód w rodzinie.

7
W jaki sposób je uzyskać?

Świadczenie przyznawane jest na wniosek.

Wzór wniosku znajdziesz pod tym linkiem.

8
Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Wniosek można również złożyć drogą elektroniczną.

9
Kiedy mogę złożyć wniosek?

Wnioski składamy  od dnia  1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

10
Co jeśli złożę wniosek po terminie?

Wniosek nie zostanie rozpoznany.

11
Co w przypadku, jeśli złożę wniosek nieprawidłowo?

W przypadku nieprawidłowo wypełnionego wniosku zostaniemy wezwani do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie 14 dni.

12
Czy dostanę decyzję o przyznaniu świadczenia?

Przyznanie świadczenie nie wymaga decyzji.

Odmowa przyznania świadczenia wymaga decyzji.

13
Kiedy zostanie wypłacone świadczenie?

Ustalenie prawa do świadczenie oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż do dnia 30 września.

14
Konflikt rodzicielski?

Co w przypadku gdy rodzice są rozwiedzeni i dziecko jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, komu przysługuje świadczenie?

 • Kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

Co w przypadku gdy uprawnieni do świadczenia są oboje rodzice?

 • Temu, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Co w przypadku gdy uprawnieni do świadczenia rodzice obydwoje sprawują opiekę nad dzieckiem? Komu wówczas wypłacane jest świadczenie?

 • Temu, kto pierwszy złoży wniosek.
15
Czy świadczenie jest brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów?

Nie

15
Projektowane zmiany

Od 2021 r. mają ulec zmianie terminy złożenia wniosków.

Zgodnie z projektowaną ustawą od 2021 r. wniosek w formie papierowej będzie można złożyć od 1 kwietnia 2021 r., natomiast drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r.

Kwota świadczenia się nie zmieni.

Projekt ustawy został skierowany do konsultacji społecznych.

Koniec części drugiej.

Już niebawem kolejny artykuł z serii „50 świadczeń socjalnych”. 

W kolejnych artykułach poznasz zasiłki i świadczenia przysługujące rodzinom, samotnym matkom oraz dzieciom.

Przejdź do poprzedniej lub kolejnej cześci cyklu

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się ze mną i Zamów poradę prawną

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply