postojowe covid19 koronawirus

Twój szef nie zgłosił Cię do „postojowego”? Czy możesz zgłosić się sam?

postojowe covid19 koronawirus

Twój szef nie zgłosił Cię do „postojowego”? Czy możesz zgłosić się sam?

Dotychczas, aby Zleceniobiorca mógł skorzystać ze świadczenia postojowego, to Zleceniodawca był jedynym uprawnionym do złożenia wniosku o świadczenie postojowe w imieniu Zleceniobiorcy.

Niestety firmy często odmawiały bądź zwlekały z dopełnieniem formalności, przez co Zleceniobiorcy, pozostawieni na łaskę Zleceniodawców, często pozostawali bez środków do życia.

Od dziś, czyli od 24 lipca 2020 r. zmieniły się dotychczasowe przepisy dotyczące świadczenia postojowego.

Tzw. Tarcza 4.0. od dziś umożliwia Zleceniobiorcom samodzielne złożenie wniosku o świadczenie postojowe w przypadku odmowy złożenia wniosku przez Zleceniodawcę.

Co to jest świadczenie postojowe?

 

Jest to rodzaj finansowego wsparcia dla osób (przedsiębiorców, ale również i osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia), które doznały przestoju związanego z epidemią koronawirusa.

Ile wynosi świadczenie postojowe dla Zleceniobiorcy?

2080 złotych (w przypadku osób zarabiających poniżej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę wysokość świadczenia równa jest wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia).

Kto wypłaca świadczenie postojowe?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kto może samodzielnie wnioskować o świadczenie postojowe?

Osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenie.

Od kiedy można samodzielnie wnioskować o świadczenie postojowe?

Od 24 lipca 2020 r.

Jakie warunki należy spełnić, by móc samodzielnie wnioskować o świadczenie postojowe?

  • Umowa zlecenie musiała być zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.,
  • Zleceniodawca musi odmówić złożenia wniosku o postojowe w imieniu Zleceniobiorcy
  • Zleceniodawcę musi dotknąć przestój bezpośrednio spowodowany epidemią COVID-19
  • przychód Zleceniobiorcy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi być mniejszy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS. W lipcu i sierpniu br. wynosi 15.994,41 zł.

W jaki sposób ubiegać się o świadczenie postojowe?

Należy złożyć wniosek na druku RSP-CZ drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że Zleceniodawca odmówił złożenia takiego wniosku, a także, że ograniczenie wykonywania umowy nastąpiło wskutek przestoju wywołanego epidemią koronawirusa oraz dołączyć kopię umowy.

Czy można złożyć wniosek w formie papierowej?

Nie. Zgodnie z Tarczą 4.0. wszelkie koronawirusowe wnioski do ZUS nie mogą być składane w formie papierowej, a tylko i wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego (poprzez platformę PUE, do czego niezbędny jest Profil Zaufany).

Podstawa prawna

Art. 15zsa ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r., poz. 1086)

 „W przypadku odmowy złożenia wniosku przez zleceniodawcę w sposób wskazany w art. 15zs ust. 2, osoba uprawniona, która jest zleceniobiorcą, może złożyć wniosek o świadczenie postojowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się ze mną i Zamów poradę prawną

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply