person signing in documentation paper

Jakich umów nie podpisywać?

0 Comments

Jakich umów lepiej nie podpisywać?

 

Podpisywanie umów to nieodłączny element prowadzenia biznesu. Niemniej jednak, nie wszystkie umowy są stworzone równo, a niektóre zapisy mogą prowadzić do niekorzystnych konsekwencji. W artykule tym omówimy, jakich umów unikać oraz na co zwracać szczególną uwagę podczas negocjacji, a także przedstawimy, co można zrobić, gdy zależy nam na zawarciu umowy, ale niektóre zapisy wydają się niekorzystne.

Umowy z Niejasnymi i nieuczciwymi Klauzulami 

Klauzule abuzywne to takie postanowienia umowne, które naruszają zasady uczciwości i równowagi pomiędzy stronami umowy. Są to zapisy, które niekorzystnie wpływają na prawa i obowiązki jednej ze stron, nadmiernie ją obciążając. Mogą obejmować niejasne zapisy, ograniczenia odpowiedzialności, czy też niedozwolone klauzule karne. Warto unikać umów zawierających tego rodzaju zapisy, gdyż są one nieważne z mocy prawa.

Klauzule abuzywne mogą być ukryte w umowach, a ich nieprecyzyjność sprawia, że jedna strona może w przyszłości skorzystać na szkodę drugiej. Przed podpisaniem umowy zaleca się precyzyjne zdefiniowanie wszelkich kluczowych terminów i warunków, a także unikanie zapisów otwartych na różne interpretacje.

 

 Poniżej przedstawiam 10 przykładów klauzul abuzywnych, na które warto zwracać uwagę podczas analizy umów:

1. Klauzula niedostatecznej odpowiedzialności:

   – Przykład: „Strona A nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Stronie B, nawet w przypadku rażącego niedbalstwa.”

2. Klauzula arbitrażowa nieuczciwie ustawiona na niekorzyść jednej ze stron:

   – Przykład: „Wszelkie spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez arbitraż, którego wybór przysługuje wyłącznie Stronie A.”

3. Klauzula jednostronnie narzucająca zmiany warunków umowy:

   – Przykład: „Strona A zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków umowy w dowolnym momencie, bez wymaganej zgody Strony B.”

4. Klauzula kar umownych znacznie przekraczających rzeczywiste straty:

   – Przykład: „W przypadku naruszenia umowy, Strona B zobowiązana jest do zapłacenia kar umownych w wysokości 10-krotności wartości kontraktu.”

5. Klauzula niejasna dotycząca zakresu odpowiedzialności:

   – Przykład: „Strony umawiają się, że żadna ze stron nie poniesie odpowiedzialności za straty drugiej strony, bez względu na okoliczności.”

6. Klauzula nieuwzględniająca prawa do odstąpienia od umowy:

   – Przykład: „Strona A ma prawo jednostronnie odstąpić od umowy w dowolnym momencie, Strona B nie ma takiego prawa.”

7. Klauzula niezgodna z przepisami o ochronie konsumentów:

   – Przykład: „Wszelkie roszczenia konsumentów w związku z umową są wyłączone, nawet w przypadku niezgodności z obowiązującym prawem.”

8. Klauzula dyskryminująca jedną ze stron:

   – Przykład: „Strona A ma prawo do jednostronnego zakończenia umowy w przypadku, gdy Strona B działa w konkurencji z przedsiębiorstwem Strony A.”

9. Klauzula utrudniająca dostęp do sądu lub arbitrażu:

   – Przykład: „Wszelkie spory wynikające z umowy będą rozstrzygane wyłącznie przed sądem położonym w miejscu siedziby Strony A.”

10. Klauzula nieregulująca jednoznacznie warunków rozwiązania umowy:

    – Przykład: „Warunki rozwiązania umowy będą uzgadniane przez Stronę A, a decyzja ta będzie ostateczna i wiążąca dla obu stron.”

 

Przy ocenie umów warto być czujnym i w razie wątpliwości skorzystać z pomocy prawnika, aby uniknąć podpisywania umów z klauzulami abuzywnymi, które mogą prowadzić do nieuczciwych konsekwencji dla jednej ze stron.

 Umowy Firma-Firma z Ukrytymi Kosztami
 

Umowy między-firmowe, zwane również umowami B2B, mogą zawierać ukryte koszty, które w dłuższej perspektywie czasowej mogą znacząco wpłynąć na rentowność działalności. Należy zwrócić uwagę na wszelkie opłaty dodatkowe, tajemnicze koszty obsługi czy też karę umowną za naruszenie umowy.

 

Umowy z Długotrwałymi Zobowiązaniami bez Klauzul Wyjścia

 

Podpisywanie umów z długoterminowymi zobowiązaniami, zwłaszcza bez klauzul umożliwiających jednej ze stron rozwiązanie umowy w określonych warunkach, może skutkować utknięciem w sytuacji, która przestaje być korzystna. Warto zadbać o elastyczność umowną, która umożliwi reagowanie na zmiany sytuacji rynkowej.

 

Umowy z Niejasnymi Warunkami Wypowiedzenia

 

Warunki wypowiedzenia umowy są kluczowe, zwłaszcza w kontekście umów długoterminowych. Należy uważnie analizować zapisy dotyczące wypowiedzenia, by uniknąć sytuacji, w której rozwiązanie umowy może być skomplikowane lub obarczone wysokimi kosztami.

 

Umowy Bez Ochrony Danych Osobowych

 

W dobie rosnącego znaczenia prywatności, umowy powinny zawierać odpowiednie klauzule dotyczące ochrony danych osobowych. Brak takich postanowień może narazić strony na ryzyko naruszenia przepisów o ochronie danych.

Umowy Zawierające Nierówności Stron – Ryzyka i Konsekwencje
 

W kontekście nierówności stron w umowie, często spotykane są sytuacje, w których prawa i obowiązki stron nie są równomiernie rozłożone. Przykładowo, jedna ze stron może być obciążona wysokimi kosztami rozwiązania umowy, podczas gdy druga strona ma tę możliwość bez ponoszenia większych kosztów. Tego rodzaju nierówność może prowadzić do sytuacji nieuczciwej i negatywnie wpływać na relacje biznesowe.

 

Co Zrobić, Gdy Zależy Nam na Umowie, Ale Zapisy Są Niekorzystne?

 

Gdy zapisy w umowie wydają się niekorzystne, istnieje kilka możliwości działania:

 

a. Negocjacje i Modyfikacje: Rozmowy i negocjacje mogą prowadzić do zmiany niekorzystnych warunków. Warto przedstawić swoje obawy i próbować osiągnąć porozumienie.

 

b. Doradztwo Prawne: Konsultacja z radcą prawnym, takim jak Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Cenkier, może pomóc zidentyfikować ryzyka i znaleźć rozwiązania prawne. 

 

c. Dodatkowe Postanowienia: Dodanie klauzul ochronnych i zabezpieczających interesy obu stron może poprawić równowagę umowy.

 

Podsumowując, umiejętność rozpoznawania ryzyka i niekorzystnych zapisów w umowach jest kluczowa dla sukcesu biznesowego. Współpraca z doświadczonym radcą prawnym,  może znacząco zwiększyć pewność i bezpieczeństwo w procesie negocjacji i zawierania umów.

Potrzebujesz konsultacji w sprawie umowy? Skontaktuj sie ze mną.
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Nazwa
Udostępnij

Leave a Reply

Related Posts