Klienci Indywidualni

Klienci indywidualni

Zwracający się do Kancelarii Klienci indywidualni oczekują od prawnika oprócz specjalistycznej wiedzy i fachowych umiejętności także zrozumienia, indywidualnego podejścia, zaangażowania oraz przekazania informacji w sposób jasny i zrozumiały dla wszystkich.  

Stawiając sobie za cel chęć sprostania tym oczekiwaniom Kancelaria oferuje Klientom indywidualnym pomoc prawną obejmująca porady prawne, prowadzenie postępowań sądowych i negocjacje w sprawach z zakresu:

Odszkodowania, zadośćuczynienie, renty

za:

 • wypadek śmiertelny – śmierć ojca, matki, dziecka lub innej bliskiej osoby,
 • uszczerbek na zdrowiu,
 • wypadek w szkole,
 • inne zdarzenia zagrażające zdrowiu i życiu,
 • naruszenie i uszkodzenie mienia,
 • za opóźniony lub odwołany lot, odmowę przyjęcia na pokład.
Więcej informacji na podstronie: Odszkodowania

Prawo rodzinne

 • rozwody – rozwód bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie
 • separacja
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • alimenty – zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • uregulowanie kontaktów rodziców lub dziadków z dziećmi i wnukami
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa
 • uznanie i zaprzeczenie uznania dziecka
 • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite
 • ustanowienie opiekuna

Prawo spadkowe

 • dziedziczenie ustawowe i z testamentu,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • ważność testamentu, zapisów, w tym zapisu windykacyjnego i poleceń, praw i obowiązków wykonawcy testamentu, wydziedziczenia,

Prawo pracy

 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne,
 • przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy,
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • uchylenie przez sąd kary porządkowej,
 • zapłata wynagrodzenia za pracę,
 • zapłata wynagrodzenia za pracę świadczoną w godzinach nadliczbowych,
 • wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • odszkodowanie z powodu naruszenia zasady równego traktowania (dyskryminacji) pracownika w zatrudnieniu,
 • zadośćuczynienie lub odszkodowanie z powodu mobbingu w pracy,
 • odszkodowanie lub zadośćuczynienie za wypadek w pracy lub w drodze do pracy
 • nawiązywanie, zmiana lub rozwiązywanie stosunków pracy

Prawo ubezpieczeń społecznych

·        świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego,

·        prawo do emerytury, emerytury pomostowej, emerytury z tyt. zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, rekompensata za pracę w szczególnych warunkach, świadczenia przedemerytalne,

·        prawo do renty rodzinnej,

·        prawdo do renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Prawo procesowe

• opracowanie koncepcji prowadzenia sporu sądowego,
• zebranie dowodów w sprawie,
• sporządzanie pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych,
• opracowywanie projektów ugody sądowej,
• reprezentację w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym i uproszczonym, zabezpieczającym i egzekucyjnym,
• monitowanie postępowania egzekucyjnego poprzez stałą współpracę z komornikami.

Windykacja

 • wezwania do zapłaty,
 • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności,
 • wyjawienie majątku dłużnika,
 • współpraca z komornikami w zakresie postępowania egzekucyjnego,

Prawo lokalowe

 • umowy najmu,
 • windykacja należności czynszowych,
 • odszkodowania za zniszczenie wyposażenia lokalu,
 • eksmisja.
Udostępnij