zasiłek rodzinny

Co mi się należy od Państwa? Cz-8. Zasiłek Rodzinny.

zasiłek rodzinny

To jest kolejna część artykułu dotyczącego świadczeń socjalnych w Polsce. 

Jeśli chcesz możesz szybko przejść do kolejnych części klikając poniżej.

Zasiłek rodzinny

To świadczenie rodzinne mające na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Komu przysługuje?

1)rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2)opiekunowi faktycznemu dziecka;

3)osobie uczącej się

Jaka kwota przysługuje?

95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Do kiedy zasiłek rodzinny przysługuje?

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

1) 18. roku życia lub

2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo

3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

4) osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia,

5) w przypadku ukończenia przez dziecko szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24. roku życia.

Czy świadczenie uzależnione jest od dochodu?

Tak, dochód  rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 674 zł.*

*W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dochód  rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 764 zł.

UWAGA!

Przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego nie oznacza automatycznie utraty tych świadczeń. W przepisach obowiązuje tak zwana zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że przy przekroczeniu kryterium dochodowego świadczenia są wypłacane w wysokości różnicy między wysokością wszystkich świadczeń (zasiłków wraz z dodatkami), a kwotą, o którą kryterium zostało przekroczone.

 

Przykład:

 • w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny dla dziecka do ukończenia 5 roku życia, po przekroczeniu kryterium dochodowego o 20 zł, zasiłek rodzinny będzie pomniejszony o 20 zł i wypłacany w kwocie 75 zł miesięcznie.
 • w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny dla trojga dzieci do ukończenia 5 roku życia, po przekroczeniu kryterium dochodowego o 20 zł, łączna wysokość zasiłków będzie pomniejszona o 20 zł i wypłacana w kwocie 265 zł miesięcznie (95 zł x 3 – 20 zł).

W jaki sposób organ ustala dochód? Co z dochodem utraconym?

Prawo do zasiłku rodzinnego przyznaje się na podstawie dochodu z poprzedniego roku.

Jednakże aby ustalić aktualną sytuację osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,  bierze się również pod uwagę dochód utracony i/lub uzyskany przez osobę wnioskującą.

Organ wypłacający zasiłek rodzinny pomniejszy dochód rodziny o dochód utracony na skutek:

 • uzyskania prawa do urlopu wychowawczego,
 • utraty prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utraty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania
 • utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych.

Do dochodu rodziny ubiegającej się o świadczenia rodzinne nie są wliczane stypendia za wyniki w nauce i sporcie.

Kiedy nie przysługuje?

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W jaki sposób je uzyskać?

Świadczenie przyznawane jest na wniosek. Wzór wniosku znajdziesz na stronie Ministerstwa 

Kiedy należy złożyć wniosek?

 • Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski online.
 • Od 1 sierpnia 2020 r. można składać wnioski w formie tradycyjnej.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej  właściwych dla miejsca zamieszkania bądź drogą elektroniczną przez e-PUAP lub portalu Emp@tia.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć odpowiednio, w zależności od sytuacji;

 1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający jego wiek, jeżeli dziecko się uczy i ukończyło 18 lat,
 2. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie  rodziny:
  • w większości przypadków będzie to wydane przez urząd skarbowy zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny (dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym ten, w którym ubiegamy się o świadczenie) lub oświadczenie o dochodach,
  • jeżeli jednak członkowie rodziny rozliczają się np. na podstawie innych przepisów, osiągają dochód niepodlegający opodatkowaniu lub też dochód z gospodarstwa rolnego, będą potrzebne inne dokumenty. Jakiego rodzaju, dowiesz się w urzędzie, który w gminie przyznaje świadczenia rodzinne.
 1. oraz:
  • w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia – oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę,
  • w przypadku dziecka niepełnosprawnego – orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  • w przypadku osoby uczącej się, której rodzice nie żyją – kopię aktów zgonu rodziców,
  • w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski– kopię karty pobytu,
  • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.

Od kiedy będzie przysługiwał zasiłek rodzinny?

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do tego zasiłku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca danego okresu zasiłkowego.

Na jaki okres zostanie przyznany zasiłek rodzinny?

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Komu zostanie wypłacony zasiłek rodzinny w przypadku zbiegu prawa rodziców?

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka do świadczeń rodzinnych świadczenia te wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który pierwszy złożył wniosek.

Komu zostanie wypłacony zasiłek rodzinny w przypadku gdy dziecko nie jest pod opieką obojga rodziców?

Jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, świadczenia rodzinne wypłaca się temu z rodziców, pod którego opieką dziecko się znajduje.

Kiedy nastąpi wypłata zasiłku?

Zasiłek rodzinny wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który został on przyznany. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, wówczas zasiłek za dany miesiąc (np. sierpień) wypłacony zostanie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek (w przypadku wniosku złożonego np. 11 sierpnia, zasiłek za ten miesiąc zostanie wypłacony do końca września).

Mając przyznane prawo do zasiłku rodzinnego, można ubiegać się o szereg dodatków do tego zasiłku, które będą przedmiotem kolejnych artykułów z cyklu „Co mi się należy od Państwa. Świadczenia Socjalne. Świadczenia dla dzieci, matek i rodzin”.  

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Koniec części ósmej.

Już niebawem kolejny artykuł z serii „50 świadczeń socjalnych”. 

Przejdź do poprzedniej lub kolejnej cześci cyklu

Chcesz być zawsze na bieżąco? 

Polub profil na Facebooku i otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się ze mną i Zamów poradę prawną

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply