zasiłek dla bezrobotnych

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych od 1 września 2020 r. Kogo obejmie?

zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych

Z dniem 1 września 2020 r. na mocy art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1068). została podwyższona wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Ile wynosi obecnie zasiłek dla bezrobotnych?

Od 1 września 2020 r. zasiłek dla bezrobotnych wynosi:

 • 1 200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku (dotychczas wynosił 881,30 zł)
 • 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku (dotychczas wynosił 692 zł).

Kto otrzyma zasiłek dla bezrobotnych w podwyższonej kwocie?

Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, zarówno nowo rejestrujący się, jak też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.

Od czego zależy wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest również od stażu pracy. I tak:

– staż pracy powyżej 20 lat – 120 % zasiłku.

– staż pracy od 5 do 20 lat – 100 % zasiłku,

– staż pracy mniej niż 5 lat – 80 % zasiłku,

 

Okres obowiązywania

80 % zasiłku

100 % zasiłku

120 % zasiłku

w okresie pierwszych 90 dni

960,00 zł

1200,00 zł

1440,00 zł

w okresie kolejnych dni

753,90 zł

942,30 zł

1130,80 zł

Podane kwoty są kwotami brutto.

 

Konsekwencją podwyższenia wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych jest podwyższenie wszystkich świadczeń, których wysokość uzależniona jest od wysokości zasiłku dla bezrobotnych, w tym m.in. dodatku aktywizacyjnego, stypendium przysługującego w okresie odbywania szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje bezrobotnym, którzy zarejestrowali się w Urzędzie Pracy.

Pod warunkami, że:

 1. w Urzędzie Pracy nie ma dla niego propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego,
 2. w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej roku:
 • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego była opłacana składka na Fundusz Pracy (nieuwzględniane są okresy urlopu bezpłatnego dłuższego niż 30 dni),
 • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
 • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

UWAGA!

Ustawa o dodatku solidarnościowym umożliwia uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnym także tym osobom, które pracując w obniżonym wymiarze czasu pracy otrzymywały wynagrodzenie niższe niż aktualnie obowiązująca płaca minimalna. Tak więc, do okresu 365 dni uprawniających do prawa do zasiłku dla bezrobotnych zalicza się czas pracy objęty obniżonym wymiarem ze względu na COVID-19.

Do czasu pracy wlicza się również okresy:

 • urlopu wychowawczego,
 • pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Komu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje m.in. osobie, która:

 • po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac lub innej formy pomocy,
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązała stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, (wyjątek: upadłość, likwidacja pracodawcy, zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zmiana miejsca zamieszkania, ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków),
 • odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • otrzymała odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy została z tą osobą rozwiązana umowa o pracę bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne).

W jakim okresie wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez okres od 6 do 12 miesięcy.

Jak zarejestrować się w Urzędzie Pracy?

W Urzędzie Pracy można zarejestrować się online, korzystając ze strony Ministerstwa lub zgłaszając się osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Jakie dokumenty należy mieć ze sobą przy rejestracji w Urzędzie Pracy?

 • dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • świadectwa szkoły, dyplomy oraz innego rodzaju dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwa pracy bądź inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie,
 • zaświadczenie z ZUS-u poświadczające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz zaświadczenie o wykreśleniu lub zawieszeniu wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (dot. przedsiębiorców).

Kiedy utracisz prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Utracisz prawdo do zasiłku i status osoby bezrobotnej, gdy odmówisz bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy.

Kiedy możesz odzyskać status osoby bezrobotnej?

Status osoby bezrobotnej możesz odzyskać po upływie co najmniej 120 dni.

Podstawa prawna:

 • art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1068),
 • art. 71 – 83 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Polub profil na Facebooku i otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną!

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply