contemporary computers on tables of modern workspace

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 7.0.

0 Comments

coronavirus

PONOWNE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 152) od 1 lutego 2021 r. można wnioskować w ZUS o ponowne świadczenie postojowe.

Co to jest ponowne świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0 jest to świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma na celu rekompensatę utraty przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Rodzaje ponownego świadczenia postojowego:

 1. jednorazowe
 2. maksymalnie dwukrotne

Komu przysługuje jednokrotne ponowne świadczenie postojowe?

Jeśli na dzień 30 listopada 2020 r. rodzaj przeważającej działalności miałeś oznaczony kod PKD:

47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,

47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,

47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

Komu przysługuje maksymalnie dwukrotne ponowne świadczenie postojowe?

Jeśli na dzień 30 listopada 2020 r. rodzaj przeważającej działalności miałeś oznaczony kod PKD:

49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

55.10.Z -hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,

56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,

59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,

59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

74.20.Z – działalność fotograficzna,

77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

79.11.A – działalność agentów turystycznych,

79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,

79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

85.59.A – nauka języków obcych,

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,

86.90.D – działalność paramedyczna,

90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,

91.02.Z – działalność muzeów,

93.11.Z – działalność obiektów sportowych,

93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,

93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – od 1 sierpnia 2020 r. ten kod przestał obowiązywać, został podzielony na dwa kody, tj.:

93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

Jakie warunki należy spełnić by otrzymać świadczenie?

 1. masz przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19,
 2. rodzaj Twojej przeważającej działalności na dzień 30 listopada 2020 r. oznaczony jest kodem PKD wymienionym w tabelach powyżej,
 3. przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), który uzyskałeś w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym składasz wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 4. nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. otrzymałeś choć jedno świadczenie postojowe na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB.

UWAGA! ZUS oceni, czy spełniasz warunek dotyczący oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na 30 listopada 2020 r. Jeśli zmieniłeś kod PKD przeważającej działalności w CEIDG/KRS po 30 listopada 2020 r. (z datą obowiązywania wstecz) na taki, który uprawnia do uzyskania pomocy, wtedy nie spełniłeś warunku prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na 30 listopada 2020 r. Uznane zostaną tylko zmiany zgłoszone do 30 listopada 2020r. Z uwagi na to, że świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną, należy przekazać do ZUS informacje o już otrzymanej pomocy związanej z epidemią COVID-19.

Kiedy nie otrzymasz ponownego świadczenia postojowego?

Nie otrzymasz ponownego świadczenia postojowego, jeśli na 31 grudnia 2019 r. byłeś w trudnej sytuacji i na dzień złożenia wniosku o wypłatę świadczenia nadal tak jest, tj.:

 • spełniasz kryteria kwalifikujące do objęcia lub jesteś objęty postępowaniem upadłościowym,
 • otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś lub pomoc na restrukturyzację i nadal podlegasz restrukturyzacji.

Co zyskasz?

 • Otrzymasz środki finansowe w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł).
 • Możesz otrzymać ponowne świadczenie postojowe raz albo maksymalnie dwa razy,
 • Otrzymasz ponowne świadczenie postojowe na rachunek bankowy, który podasz we wniosku.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

 • Wnioski składa się do ZUS.
 • Wniosek RSP-DD7 tylko elektronicznie przez PUE ZUS
 • Wnioski można składać od 1 lutego 2021 r. maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Decyzja ZUS

Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości w zakresie wniosku, skontaktuje się.

Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, otrzymasz ponowne świadczenie postojowe na konto wskazane we wniosku. Na koncie PUE ZUS będzie również informacja o wartości udzielonej pomocy publicznej.

Jeśli wniosek zostanie negatywnie rozpatrzony, ZUS wyda decyzję odmawiająca przyznania ponownego świadczenia postojowego, która to decyzja zostanie Ci doręczona. Od negatywnej decyzji możesz się odwołać w terminie miesiąca od dnia, w którym otrzymasz decyzję.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U z 2021 r. poz. 152).

 

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Polub profil na Facebooku i otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku bądź w złożeniu odwołania od decyzji odmawiającej przyznania prawa do ponownego świadczenia postojowego, zapraszam do kontaktu.

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply

Related Posts