home office praca zdalna w czasach pandemii covid19 koronawirus

Czy to już koniec pracy zdalnej? Zmiany w przepisach od września 2020.

0 Comments

home office praca zdalna w czasach pandemii covid19 koronawirus

Czy to już koniec pracy zdalnej?

Szczegóły dotyczące pracy zdalnej i odpowiedź na powyższe pytanie poznasz poniżej.

Praca zdalna w okresie stanu epidemii

W okresie stanu epidemii pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnie.

Co to jest praca zdalna?

To wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania.

Czy praca zdalna to to samo co telepraca?

Nie. Praca zdalna nie jest tożsama z telepracą, o której mowa w art.  675 ustawy z 26.06.1974 r. –Kodeks pracy.

Gdzie szukać przepisów o pracy zdalnej?

Przepisy dotyczące pracy zdalnej znajdują się w  art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kto podejmuje decyzję o pracy zdalnej?

Decyzję o wprowadzeniu pracy zdalnej podejmuje pracodawca, gdyż mieści się ona mieści się w uprawnieniach kierowniczych pracodawcy.

Czy pracownik może wnioskować o pracę zdalną?

Pracownik może oczywiście wnioskować, ale jego wniosek nie wiąże w żaden sposób pracodawcy.

W jakiej formie wprowadzana jest praca zdalna?

Praca zdalna wprowadzana jest na polecenie pracodawcy. Przepisy nie określają formy takiego polecenia, może być ustna, telefoniczna, e-mail lub pisemna.

Kiedy pracodawca może zlecić pracę zdalną?

Przepisy zakładają, że w celu przeciwdziałania koronawirusowi pracodawca może polecić pracownikowi pracę zdalną.

Przeciwdziałanie COVID-19” to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby.

Zatem przesłanki polecenia pracownikowi pracy zdalnej są szerokie i w praktyce każdy pracodawca, choćby ze względu na profilaktykę, może polecić pracownikom pracę zdalną.

Czy polecając pracę zdalną należy zmienić umowę?

Nie ma obowiązku dokonywania zmiany warunków umowy o pracę.

Komu można polecić pracę zdalną?

Pracownikowi, który ma umiejętnościmożliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy.

Czy pracownik może wykonywać pracę zdalną z innego miejsca niż miejsce zamieszkania?

Tak. Istotne jest jednak, aby pracodawca uzyskał informację o miejscu świadczenia pracy zdalnej.

Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

Pracownik nie może odmówić polecenia dotyczącego wykonywania pracy zdalnej.

Obowiązkiem pracownika jest stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Powyższe odnosi się również do pracy zdalnej (art. 100 § 1 k.p.).

Co jeśli pracownik odmówi wykonywania pracy zdalnej?

Odmowa wykonania polecenia pracodawcy może skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej.

Zgodnie z art. 108 § 1 k.p. pracodawca może stosować karę upomnienia lub nagany za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy.

Czy zmieni się wynagrodzenie podczas pracy zdalnej?

Nie, wynagrodzenie nie ulegnie zmianie i pracodawca nie może obniżyć wynagrodzenia z tyt. pracy świadczonej zdalnie.

Kto ma obowiązek zapewnienia narzędzi i materiałów do pracy zdalnej?

Pracodawca polecając pracę zdalną jest zobowiązany zapewnić pracownikowi narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną.

Czy pracownik, przy wykonywaniu pracy zdalnej może pracować na własnym sprzęcie komputerowym?

Tak, pod warunkiem że będzie to umożliwiało poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

W jaki sposób należy ewidencjonować pracę zdalną?

Pracodawca może również polecić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną prowadzenie ewidencji wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania.

Czy pracodawca może polecić pracownikowi pracę w tym samym dniu w siedzibie firmy np. przed południem i pracę zdalną po południu?

Tak, pracodawca może polecić pracownikowi pracę w tym samym dniu w siedzibie firmy i zdalnie w domu.

Przepisy tarczy antykryzysowej nie zawierają zakazu łączenia pracy w siedzibie pracodawcy z pracą zdalną.

Na jaki maksymalny okres pracodawca może aktualnie powierzyć pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w obliczu epidemii i obowiązującej ustawy dotyczącej COVID-19?

Możliwość wprowadzenia pracy zdalnej na mocy tarcz antykryzysowych obowiązuje od 8 marca 2020 r., przez 180 dni, czyli do 4 września 2020 r.

Oznacza to, że czas, na jaki pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnej, nie może wykraczać poza wyżej wspomniany okres.

Co z możliwością wykonywania pracy zdalnej po 4 września 2020 r.?

Obecnie trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.  Zgodnie z nimi, pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego świadczenia. Dotyczy to okresu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii oraz przez 3 miesiące po ich odwołaniu.

Czy pracownikowi korzystającemu z własnego sprzętu, prądu, itp. przysługuje dodatkowy ekwiwalent?

Nie przysługuje, jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby pracodawca dobrowolnie przyznał takie świadczenie.

Podstawa prawna:

art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się ze mną i Zamów poradę prawną

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply

Related Posts