jak odzyskać długi?

Jak odzyskać dług? Co zrobić gdy nasz kontrahent nie płaci w terminie?

0 Comments

jak odzyskać długi?

Co zrobić gdy nasz kontrahent nie reguluje zobowiązań w terminie?

Kontrahent zalega z płatnością? Ma przejściowe kłopoty finansowe? Brak zapłaty tłumaczy sytuacją panującą w kraju w związku z COVID-19? A może kontakt się urwał? Nie odbiera telefonów? Sprawdź, jak szybko odzyskać dług, zanim sam w nie popadniesz.

Przede wszystkim MONITORING NALEŻNOŚCI.

Nieterminowe regulowanie płatności przez kontrahentów może być źródłem poważnych problemów dla Twojej firmy.

Kontrola należności i terminów płatności to podstawowa czynność, którą powinieneś wykonywać, aby nie dopuścić do niebezpiecznych zatorów płatniczych.

Jednym ze skutecznych sposób przeciwdziałania takim zagrożeniom jest zastosowanie pieczęci prewencyjnej Kancelarii Radcy Prawnego.

Służy ona do dyscyplinowania kontrahentów w zakresie terminowego regulowania zobowiązań. Umieszcza się ją na fakturach lub innych dokumentach handlowych.

Jest ona sygnałem ostrzegawczym przed próbą zlekceważenia terminu płatności wierzytelności, jak również informuje kontrahentów o współpracy z profesjonalną Kancelarią Radcy Prawnego oraz konsekwencjach związanych z opóźnieniami w zapłacie lub jej brakiem, co niewątpliwie może mieć wpływ na zachowanie płynności finansowej Twojej firmy i zapobieganiu powstawaniu przedawnionych wierzytelności. 

Zanim pójdziesz odzyskać dług w Sądzie, wykorzystaj ŚRODKI PRZEDSĄDOWE.

Na każdym etapie sporu dotyczącego należności powinieneś dążyć do jego rozwiązania w formie polubownej. 

Art. 187 KPC wymaga od Ciebie, abyś w pozwie podał informację, czy podjąłeś z dłużnikiem próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.  Jeśli nie podjąłeś takich prób Sąd będzie oczekiwać uzasadnienia.

Zacznij od rozmowy z dłużnikiem

Rozmowa telefoniczna, czy też wysłanie przypomnienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest jednym z najprostszych  i ogólnie dostępnych rozwiązań. Często już na tym etapie problem zostaje rozwiązany, a obie strony mają możliwość zachowania dobrych relacji gospodarczych i kontynuacji współpracy.

Co jednak, jeśli mimo rozmowy z dłużnikiem, nadal nie reguluje on swoich płatności?

Skieruj wezwanie do zapłaty

W przypadku, kiedy dłużnik nie reguluje płatności, wyślij do niego pisemne przedsądowe wezwanie do zapłaty.  

Najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (zachowaj dowód nadania – będzie potrzebny jako dowód w sprawie sądowej).

Wezwanie powinno zawierać konkretne dane (jak m.in. numer faktury wraz z kwotą i datą jej wystawienia, należne odsetki) i zawierać informację o dacie, w której zaległa płatność powinna być uregulowana. Po upływie wyznaczonego w wezwaniu terminu płatności  (i braku wpływu zapłaty), sprawę można skierować na drogę postępowania sądowego.

Ugoda przedsądowa

Jeśli Twój dłużnik uznaje swoje zobowiązania, ale chciałby np. odłożyć termin płatności albo rozłożyć je na raty, możesz podpisać z nim ugodę pozasądową.

W ugodzie powinny być wyszczególnione wszystkie zobowiązania i dokumenty, z których wynikają, wraz kwotą i odsetkami. Powinien znaleźć się także harmonogram spłat. Zabezpieczeniem przed nierespektowaniem ugody może być np. zapis o natychmiastowej wymagalności całej wierzytelności w przypadku nieuregulowania którejkolwiek raty w terminie oraz o prawie do żądania odsetek.

W ugodzie dłużnik uznaje swój dług. Tak więc w przypadku ewentualnego jej nie respektowania, łatwiej jest dochodzić kwot objętych ugodą przed Sądem.

Zawezwanie do próby ugodowej 

Inną formą polubownego rozwiązania sporu jest zawezwanie do próby ugodowej (postępowanie pojednawcze), które umożliwia dokonanie ugody przed Sądem przed wniesieniem pozwu. Co ważne, zawezwanie przerywa bieg przedawnienia.

Mediacja

Coraz popularniejszym środkiem rozwiązywania sporów jest mediacja, gdzie w rozwiązaniu sporu pomaga profesjonalny mediator.

Arbitraż

Jest to pozasądowy sposób rozstrzygania sporów, w którym strony powierzają ich rozstrzygnięcie osobie będącej specjalistą w dziedzinie, której dotyczy konflikt.

Zalety arbitrażu w porównaniu z postępowaniem przed sądem powszechnym to m.in:

  • poufność postępowania,
  • szybkość i elastyczność postępowania,
  • brak zbędnego formalizmu.

Warto podkreślić, że wyrok sądu arbitrażowego ma tę samą moc wiążącą, co wyrok sądu powszechnego po stwierdzeniu jego wykonalności.

Już na etapie tworzenia umowy z Twoim partnerem możesz uzgodnić, że wszelkie spory będą rozwiązywane przez arbitraż.

Pozasądowe próby rozstrzygnięcia sporu nie przyniosły skutku?

SKIERUJ SPRAWĘ DO SĄDU.

Jeśli dłużnik skutecznie uchyla się od regulowania należności, a prowadzone rozmowy z dłużnikiem i przesłane wezwania nie doprowadziły do uregulowania należności  przez kontrahenta, nie pozostaje nic innego, jak skierowanie sprawy do Sądu.

Jeśli zdecydujesz się na skierowanie sprawy do Sądu, zalecam skorzystać z pomocy prawnika.

W przypadku postępowań sądowych nawet drobne błędy formalne mogą powodować wydłużenie postępowania.

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Polub profil na Facebooku i otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach.

Chcesz odzyskać długi? Skontaktuj się ze mną, pomogę.

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply

Related Posts