closed sign ing on a glass item

DOTACJA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

0 Comments

coronavirus

TARCZA 7.0.

DOTACJA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Od 1 lutego br. uruchomiony został nowy instrument wsparcia w postaci dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152).

Kto może otrzymać dotację?

Zgodnie z treścią rozporządzenia z jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mogą wnioskować firmy posiadające status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy z kodami PKD:

47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany

52.23.Z działalność usług wspomagająca transport lotniczy

55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z pola kempingowe

56.10.A Restauracje

56.10.B ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

56.29.Z pozostała działalność gastronomiczna

56.30.Z przygotowanie i podawanie napojów

59.11.Z produkcja filmów, nagrań wideo

59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv

59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv

59.14.Z działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z działalność w zakresie nagań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z działalność fotograficzna

77.21.Z wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A działalność agentów turystycznych

79.12.Z działalność organizatorów turystyki

79.90.A działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z organizacja targów i kongresów

85.51.Z pozaszkolna edukacja sportowa

85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A nauka języków obcych

85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji

86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

86.90.A działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D działalność paramedyczna

90.01.Z wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z wspomaganie przedstawień

90.04.Z działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z działalność muzeów

93.11.Z działalność obiektów sportowych

93.13.Z działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z pozostała działalność sportowa

93.21.Z działalność wesołych miasteczek

93.29.A działalność pokojów zagadek, domów strachu

93.29.B działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich

93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

96.04.Z działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

Jakie warunki należy spełnić?

Przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Komu nie przysługuje dotacja?

Dotacja nie może być udzielona przedsiębiorcy, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

Jaka jest kwota dotacji?

Kwota dotacji – maksymalnie 5 tys. zł

Czy dotację należy zwrócić?

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków prze PUP na konto przedsiębiorcy.

W jakich sytuacjach przedsiębiorca musi zwrócić dotację?

Przedsiębiorca musi zwrócić dotację, gdy:

  • nie wykonywał działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia otrzymania dotacji,
  • wydatkował dotację niezgodnie z przeznaczeniem,
  • złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń zawartych we wniosku o udzielenie dotacji,
  • nie spełniał warunków do udzielania dotacji,
  • nie poddał się kontroli dotyczącej wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub właściwego dokumentowania dotacji.

Kto udziela dotacji i na jakich zasadach?

Starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej uprawnionemu przedsiębiorcy.
Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niezwróconych i nienależnie udzielonych dotacji.

Gdzie i kiedy można składać wniosek?

Wnioski o dotację będzie można składać do 31 marca 2021 r. wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę.

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Czy można łączyć dotację z innymi formami wsparcia z Tarczy Antykryzysowej?

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Czy wsparcie – dotacja z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców – stanowi pomoc publiczną?

Wsparcie polegające na udzieleniu dotacji z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).


Do wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca dołącza wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków”.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152).

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Polub profil na Facebooku i otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku bądź w złożeniu wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy ewentualnie skargi do Sądu zapraszam.

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply

Related Posts