co mi się należy od państwa

Co mi się należy od Państwa? Część 3. „Becikowe”.

co mi się należy od państwa

„Co mi się należy od Państwa?” Część 3. „Becikowe”.

To jest kolejna część artykułu dotyczącego świadczeń socjalnych w Polsce. 

Jeśli chcesz możesz szybko przejść do kolejnych części klikając poniżej.

Komu przysługuje?

Matce lub ojcu dziecka,

opiekunowi prawnemu

albo opiekunowi faktycznemu dziecka

Jaka kwota przysługuje?

1000 zł jednorazowo

Jakie są kryteria przyznania świadczenia?

– Urodzenie żywego dziecka

– Pozostawanie matki pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu

Czy świadczenie uzależnione jest od dochodu?

Tak, dochód  rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 1922,00 zł netto

Kiedy nie przysługuje?

– Jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

– Jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

  1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  2. ojciec dziecka jest nieznany,
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W jaki sposób je uzyskać?

Świadczenie przyznawane jest na wniosek.

Wzór wniosku znajdziesz pod tym linkiem

Kiedy należy złożyć wniosek?

W terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka.

W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Co jeśli złożę wniosek po terminie?

Wniosek nie zostanie rozpoznany.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej  właściwych dla miejsca zamieszkania bądź drogą elektroniczną przez e-PUAP.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku ?

– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (gdy ojciec jest nieznany odpis zupełny aktu urodzenia),

– kserokopie dowodów osobistych rodziców,

zaświadczenie lekarskie o objęciu matki opieką medyczną od co najmniej 10 tygodnia ciąży,

oświadczenie, że nie odebrano jeszcze becikowego,

– dokumenty z urzędu skarbowego o wysokości dochodów rodziny za ubiegły rok,

oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,

oświadczenia członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,

zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych,

– odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,

dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną/faktyczną ( w przypadku opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka).

Jak potwierdzić pozostawanie pod opieką medyczną przed 10 tygodniem ciąży?

Zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położoną

Czy kwotę 1.000 zł wlicza się do dochodu/wysokości alimentów?

Nie.

Jak długo należy czekać na wydanie decyzji?

Do 30 dni

Kiedy otrzymam pieniądze?

Jeśli wniosek został złożony do 10 dnia miesiąca, rodzice pieniądze otrzymają do ostatniego dnia miesiąca w którym został złożony wniosek,

Jeśli wniosek został złożony po 10 dniu miesiąca, rodzice pieniądze otrzymają do ostatniego dnia miesiąca następnego w którym został złożony wniosek,

Podstawa prawna: art. 15b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2020 r., poz. 111)

Koniec części 3.

Już niebawem kolejny artykuł z serii „50 świadczeń socjalnych”. 

W kolejnych artykułach poznasz zasiłki i świadczenia przysługujące rodzinom, samotnym matkom oraz dzieciom.

Przejdź do poprzedniej lub kolejnej cześci cyklu

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się ze mną i Zamów poradę prawną

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply