co mi się należy od państwa

Co mi się należy od Państwa? Cz. 4. „Kosiniakowe”

co mi się należy od państwa

„Co mi się należy od Państwa?” – 50 świadczeń socjalnych w Polsce. Część 4. „Kosiniakowe”

To jest kolejna część artykułu dotyczącego świadczeń socjalnych w Polsce. 

Jeśli chcesz możesz szybko przejść do kolejnych części klikając poniżej.

W skrócie to odpowiednik zasiłku macierzyńskiego dla osób które nie pracują zawodowo lub pracują, ale nie opłacają składki ubezpieczenia chorobowego. Taki zasiłek macierzyński dla bezrobotnych.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych przysługuje:

1) matce albo ojcu dziecka,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

5) ojcu dziecka w przypadku:

– skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

– śmierci matki dziecka;

– porzucenia dziecka przez matkę.

 

W praktyce kosiniakowe otrzymują osoby, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego, a więc mogą to być osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło, jeśli nie opłacają składek chorobowych, osoby bezrobotne (bez względu na to czy są zarejestrowane w UP), jak również osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą , jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego).

1000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy

Wyjątek: w razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych lub  w ciągu 1 miesiąca po jego zakończeniu lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych).

od dnia porodu,

od dnia objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia

od dnia przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia

52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie przysługuje na wniosek. Wzór wniosku znajdziesz pod tym linkiem:

Jakie dokumenty będą potrzebne?

– akt urodzenia dziecka,

– dowód osobisty,

3 miesiące od narodzin dziecka (1 miesiąc w przypadku rodziców adopcyjnych).

Gdy wniosek zostanie złożony po 3 miesiącach, można nie dostać wyrównania za poprzednie miesiące.

W urzędzie gminy, miasta, ośrodku pomocy społecznej lub drogą elektroniczną pod tym linkiem.

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

  • świadczenia rodzicielskiego,
  • świadczenia pielęgnacyjnego,
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Tak, nie jest ono uzależnione od wieku.

Tak, zasiłek przysługuje wszystkim osobom posiadającym status studenta, niezależnie od trybu nauki oraz od ich wieku.

Tak wliczane jest do dochodu w przypadku ubiegania się o inne świadczenia rodzinne

art. 17c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Przejdź do poprzedniej lub kolejnej cześci cyklu

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się ze mną i Zamów poradę prawną

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply