dodatek do zasiłku rodzinnego

Co mi się należy od Państwa? Cz-9. Dodatki do zasiłku rodzinnego.

dodatek do zasiłku rodzinnego

To jest kolejna część artykułu dotyczącego świadczeń socjalnych w Polsce. 

Jeśli chcesz możesz szybko przejść do kolejnych części klikając poniżej.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego związane są np. z urodzeniem dziecka, samotnym wychowywaniem dziecka, przebywaniem na urlopie wychowawczym czy rozpoczęciem roku szkolnego. Można je dostać wtedy, gdy ma się prawo do zasiłku rodzinnego. Decydujące znaczenie ma dochód w rodzinie. 

O prawie do zasiłku rodzinnym pisałam tutaj:

Zasiłek Rodzinny.

Dziś przedstawiam, jakie przysługują do niego dodatki.

Komu przysługują dodatki i sam zasiłek rodzinny?

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka

2) opiekunowi faktycznemu dziecka

3) osobie uczącej się

Jakie dodatki przysługują do zasiłku rodzinnego?

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1) urodzenia dziecka

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

3) samotnego wychowywania dziecka

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

6) rozpoczęcia roku szkolnego

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

Poniżej szczegóły dotyczące każdego z dodatków.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Komu przysługuje dodatek z tytułu urodzenia dziecka?

 • matce
 • ojcu
 • opiekunowi prawnemu
 • opiekunowi faktycznemu (w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka).

 

W jakiej kwocie przysługuje dodatek z tytułu urodzenia dziecka?

1000,00 zł jednorazowo

 

Kiedy przysługuje dodatek z tytułu urodzenia dziecka?

Dodatek, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

W jaki sposób potwierdzić pozostawanie pod opieką medyczną?

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

 

Uwaga !

Dodatku z tytułu urodzenia dziecka nie należy  mylić z becikowym, które również wynosi 1.000 zł. Jeśli ktoś spełnia zarówno warunki i do otrzymania dodatku z tytułu urodzenia dziecka, jak i becikowego, to może dostać oba świadczenia, czyli łącznie 2.000 zł. A czasami jeszcze więcej, bo swoje  dodatkowe “becikowe” mają niektóre samorządy. Więcej o becikowym dowiesz się tutaj Becikowe.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Komu przysługuje dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

 • matce
 • ojcu
 • opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką

 

Przez jaki okres przysługuje dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje nie dłużej niż przez okres:

1) 24 miesięcy kalendarzowych;

2) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

W jakiej kwocie przysługuje dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

400,00 zł  miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod jej opieką.

 

W jaki sposób ustala się kwotę dodatku za niepełny miesiąc?

Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Ile dodatków przysługuje w przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców?

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

 

Kiedy nie przysługuje dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

Dodatek nie przysługuje w przypadku:

1) pozostawania w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

2) podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

3) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

4) korzystania w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego

5) korzystania ze świadczenia rodzicielskiego.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Komu przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka?

1) samotnie wychowującym dziecko:

 • matce
 • ojcu
 • opiekunowi faktycznemu dziecka
 • opiekunowi prawnemu dziecka

jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje
 • ojciec dziecka jest nieznany
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

2) osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

 

W jakiej kwocie przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż  386,00 zł  na wszystkie dzieci.

 

W jakiej kwocie przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności?

273,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż o 546,00 zł na wszystkie dzieci.

 

Kiedy nie przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

W przypadku wyboru dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka nie przysługuje na żadne dziecko w rodzinie.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Komu przysługuje dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej?

1) matce

2) ojcu

3) opiekunowi faktycznemu dziecka

4) opiekunowi prawnemu dziecka

 

W jakiej kwocie przysługuje dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej?

95,00 zł  miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

Komu przysługuje dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka?

1) matce

2) ojcu

3) opiekunowi faktycznemu dziecka

4) opiekunowi prawnemu dziecka

5) uczącej się

 

Na co przysługuje dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka?

Na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

1) do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

W jakiej kwocie przysługuje dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka?

1) 90,00 zł  na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;

2) 110,00 zł   na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Komu przysługuje dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

1) matce

2) ojcu

3) opiekunowi faktycznemu dziecka

4) opiekunowi prawnemu dziecka

5) uczącej się

 

Na co przysługuje dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

 Na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

 

Czy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje na przedszkolaka?

Tak,  dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

 

W jakiej kwocie przysługuje dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

100,00 zł  na dziecko raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego

 

Do kiedy należy złożyć wniosek o wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Komu przysługuje dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania?

1) matce

2) ojcu

3) opiekunowi faktycznemu dziecka

4) opiekunowi prawnemu dziecka

5) uczącej się

 

W jakiej kwocie przysługuje dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania?

 • 113 zł   miesięcznie na dziecko (w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności),
 • 69 zł   miesięcznie na dziecko (w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej).

 

Przez jaki okres przysługuje dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania?

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Pamiętaj !

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom, które pobierają zasiłek rodzinny. Jeśli zasiłek rodzinny nie przysługuje, nie przysługują również dodatki do niego. Więcej o zasiłku rodzinnym dowiesz się tutaj Zasiłek Rodzinny.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Koniec części ósmej.

Już niebawem kolejny artykuł z serii „50 świadczeń socjalnych”. 

Przejdź do poprzedniej lub kolejnej cześci cyklu

Chcesz być zawsze na bieżąco? 

Polub profil na Facebooku i otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się ze mną i Zamów poradę prawną

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply