program rodzina 500+

Co mi się należy od Państwa? Cz-7. „500+” 500 plus

program rodzina 500+

To jest kolejna część artykułu dotyczącego świadczeń socjalnych w Polsce. 

Jeśli chcesz możesz szybko przejść do kolejnych części klikając poniżej.

Co to za program „Rodzina 500+”?

To świadczenie wychowawcze mające na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Komu przysługuje?

matce lub ojcu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca

opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,

opiekunowi prawnemu dziecka,

dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Do kiedy przysługuje 500 + ?

Do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Jaka kwota przysługuje?

500 zł miesięcznie na każde dziecko

W jaki sposób ustala się kwotę świadczenia w przypadku urodzenia dziecka w niepełnym miesiącu lub ukończenia przez dziecko 18 r.ż. ?

 

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

W jaki sposób przyznaje się świadczenie w przypadku gdy opieka nad dzieckiem sprawowana jest przez oboje rodziców?

Jeżeli opieka na dzieckiem sprawowana jest przez oboje rodziców, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złożył wniosek.

W jaki sposób przyznaje się świadczenie w przypadku rodziców rozwiedzionych lub w separacji sprawujących opiekę naprzemienną?

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Co w przypadku, gdy oboje rodziców złoży wniosek o świadczenie wychowawcze?

W przypadku gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, drugi rodzic  złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ właściwy ustali kto sprawuje opiekę i w tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w celu ustalenia osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Czy świadczenie wychowawcze może być przyznane w formie innej niż finansowej?

Tak, w przypadku gdy wypłacane świadczenie finansowe jest marnotrawione lub jest wydatkowane niezgodnie z jego celem. Organ może przekazać w całości lub w części świadczenie wychowawcze w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług, np. forma zakupu odzieży, posiłków. Decyzja taka może zostać wydana zarówno na etapie przyznawania prawa do świadczenia wychowawczego, jak również może zostać zmieniona pierwotnie wydana decyzja o wypłacaniu świadczenia wychowawczego w formie pieniężnej na realizowanie jej w formie rzeczowej.

Czy świadczenie uzależnione jest od dochodu?

Nie.

W jaki sposób je uzyskać?

Świadczenie przyznawane jest na wniosek. Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze znajdziesz tutaj: wniosek o świadczenie 500+ na stronie ministerstwa 

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Jeśli dotrzymasz tego terminu, świadczenie wychowawcze zostanie wyrównane od dnia narodzin dziecka.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, a w przypadku gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej – właściwym ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.

Wniosek również można złożyć  drogą elektroniczną:

 przez bankowość elektroniczną,

przez PUE ZUS,

– przez portal Emp@tia-pl.

Jakie dane zawiera wniosek?

Wniosek zawiera dane dotyczące:

 • osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
 • dzieci, na które osoba, ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • innych osób, podane przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczenia wychowawczego – jeżeli w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosk

Co jeśli nieprawidłowo wypełnisz wniosek?

W przypadku nieprawidłowo wypełnionego wniosku zostaniesz wezwany do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie 14 dni. Bezskuteczny upływ terminu skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Co jeśli do wniosku nie dołączysz wymaganych dokumentów?

W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów zostaniesz wezwany do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni. Bezskuteczny upływ terminu skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Czy przyznanie świadczenia wychowawczego wymaga wydania decyzji?

Nie, przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga decyzji.

Natomiast, już odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

W jaki sposób dowiesz się o przyznaniu świadczenia wychowawczego, skoro Organ nie wydaje decyzji?

Informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego otrzymasz na wskazany przez siebie we wniosku adres poczty elektronicznej.

Czy MOPS może przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy ?

Tak, zarówno w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego, jak również i w stosunku do osoby już pobierającej świadczenie wychowawcze, wobec której są wątpliwości w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem, bądź w przypadku wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub jego marnotrawienia, ośrodek pomocy społecznej może przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy.

Czy musisz mieć ustalone alimenty aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego?

Nie.

Czy 500 + będzie wypłacane w formie bonu cyfrowego podobnie jak bonu turystycznego?

 W dniu 03.08.2020 r. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg kategorycznie zaprzeczyła powyższym spekulacjom, potwierdzając jednocześnie, że nie ma planów wypłacania świadczeń w ramach programu Rodzina 500 plus w formie bonu cyfrowego. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie trwają prace nad takim rozwiązaniem- źródło na stronie ministerstwa

Do kiedy są przyznane świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+” z wniosku złożonego w 2019 r.?

W przypadku złożenia wniosku w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane są do 31 maja 2021 r. 

Czy jeśli złożyłeś wniosek w 2019 r., to czy w 2020 r. musisz składać kolejny wniosek w zakresie programu „Rodzina 500+”?

W tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”, gdyż świadczenie przyznane jest do 31 maja 2021 r. Oczywiście rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek.

Kiedy możesz złożyć wniosek aby uzyskać świadczenie wychowawcze po 31 maja 2021 r.?

By uzyskać świadczenie wychowawcze po 31 maja 2021, trzeba będzie złożyć wniosek drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r., a drogą tradycyjną – od 1 kwietnia 2021 r. 

Jaki okres świadczeniowy będzie w 2021 r.?

Od przyszłego roku funkcjonować będzie docelowy roczny okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Czy w związku z panującą pandemią COVID-19 program „Rodzina 500+” zostanie zlikwidowany?

Mimo trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej panującej w Polsce, w dniu 20 kwietnia 2020 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację „Obronimy Polskę Plus”, w której zobowiązał się m.in. do tego, że nie podpisze żadnej ustawy, która likwidowałaby program 500 plus.

Czy świadczenie wychowawcze przysługuje, gdy rodzic jest za granicą? Na jakich zasadach?

Do wniosków o świadczenie wychowawcze, gdy jedno lub oboje  z rodziców mieszka lub pracuje za granicą, mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Sprawy z zakresu koordynacji świadczeń obsługują Wojewodowie, w związku z tym w sprawach indywidualnych należy kontaktować się bezpośrednio z Urzędem Wojewódzkim.

Przepisy unijne nie pozwalają na pobieranie świadczeń rodzinnych równocześnie w różnych krajach.  Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli ktoś korzysta już ze świadczenia o podobnym charakterze za granicą, nie otrzyma go w Polsce. To zapobiega jednoczesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń o charakterze rodzinnym na te same dzieci w dwóch państwach w tym samym okresie.

Instytucje unijne wymieniają się informacjami na temat pobierania świadczeń rodzinnych przez daną osobę. W sytuacji, gdy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobierane jest świadczenie o podobnych charakterze, instytucje właściwe podejmują decyzję, który kraj będzie właściwy do ich wypłaty.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ustalając to, w którym kraju rodzina uprawniona jest do pobierania świadczeń rodzinnych, bierze się pod uwagę kraj zatrudnienia lub kraj, w którym mieszkają dzieci. Kraj zatrudnienia jest krajem właściwym w pierwszej kolejności. W sytuacji, gdy oboje rodzice pracują, każde w innym kraju, wówczas krajem właściwym do wypłaty świadczeń jest ten, w którym mieszkają dzieci.

Gdy kwota świadczeń rodzinnych przyznanych w kraju właściwym w pierwszej kolejności jest niższa od kwoty świadczeń należnych w drugim kraju, kraj ten przyznaje dodatek dyferencyjny, czyli różnicę. W ten sposób rodzina może otrzymać jedną, najwyższą kwotę świadczeń przewidzianą przez ustawodawstwa poszczególnych państw.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).

Koniec części siódmej.

Już niebawem kolejny artykuł z serii „50 świadczeń socjalnych”. 

Przejdź do poprzedniej lub kolejnej cześci cyklu

Chcesz być zawsze na bieżąco? 

Polub profil na Facebooku i otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się ze mną i Zamów poradę prawną

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply